Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetlerimiz

KEYPS danışmanlık süreçleri sonuç odaklı bir çalışma anlayışına sahiptir. Kurumun amaçları doğrultusunda esnek bir yaklaşımın hakim olduğu bir danışmanlık süreci gerçekleştirilir.


1. Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları:

 

KEYPS, yeni kurulmakta olan eğitim kurumlarının eğitime yönelik organizasyon yapısının, kurumun hedeflerine uygun olarak oluşturulmasına destek sağlar. Eğitim kurumunun yöneticilerinin kullanmayı planladıkları eğitim yaklaşımlarına göre kurumun organizasyon şeması değişiklikler gösterir. Bu nedenle kurumun kuruluşundan itibaren nasıl bir eğitim yaklaşımı göstereceğinin belirlenmesi konusunda destek sağlanır. Eğitim yaklaşım modellerine göre kurumdaki iş listesi yapılır. Bu iş listesine göre görev tanımları yazılır. Görev tanımlarına göre personel alımlarına destek sağlanır.

İş Akışı:

 • Yönetici tanıtım ve karar toplantısı
 • Durum tespiti görüşmeleri
 • Standartların gözden geçirilmesi ve hedeflerin yazılması
 • Hedeflere göre iş listesinin oluşturulması
 • İş listesinin görev tanımlarına paketlenmesi
 • Görev tanımlarına göre organizasyon şeması oluşturulması
 • Görev tanımlarının görev, yetki ve sorumluluk bileşenlerinin yazılması
 • Görev tanımlarına uygun personel özelliklerinin belirlenmesi
 • Personelin performans ölçütlerini ve izleme şekillerinin belirlenmesi
 • Personel alım görüşmelerinin yapılması

 


 

2. Stratejik Eğitim Planlaması:

 

KEYPS, eğitim kurumlarına eğitime yönelik stratejik plan danışmanlığı hizmeti verir ve stratejik planın takibini gerçekleştirir. Eğitim kurumunun 5 yıllık eğitim stratejisi belirlenir. Hedefler 2 yıllık süreler için yazılır ve her hedef için bir hedef sorumlusu belirlenir. Sürecin yönetimi için bir koordinasyon kurulu oluşturulur.  

İş Akışı:

 • Hazırlık Çalışmaları
 • Bugünün Tespiti ve Geleceğe Bakış
 • Misyona Yönelik Durum Analizinin Yapılması
 • Geleceğin Planlanması

 


 

3. Müfredat Hazırlığı ve Takibi:

 

KEYPS, eğitim kurumunun misyon ve vizyonuna uygun bir eğitim programı hazırlanmasında danışmanlık sağlar, programın uygulanmasını takip eder ve periyodik raporlar hazırlar. Stratejik Planda belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda mezunun üç alanda yetkinlikleri belirlenir. Bu alanlar genel, girişimsel ve klinik yetkinlik alanlarıdır. Yetkinlik listeleri oluşturulduktan sonra bu listelerin düzey kodlamaları gerçekleştirilir. Düzey kodlamaları yapılan yetkinliklerin genel yetkinlikler ile ilişkilendirmeleri yazıldıktan sonra, bu yetkinliklerin kıdemleri veya entegrasyonları belirlenir.

 


 

4. Müfredat Değerlendirme ve Düzenleme:

 

KEYPS halen müfredatı olan bir kurumun müfredatının hedef, yöntem, ölçme-değerlendirme, entegrasyon ve program değerlendirme yöntemleri açısından değerlendirilmesini, müfredatın standartlara, kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Eğitim kurumunun akademik programı, varsa derslere göre öğrenim çıktıları ve genel eğitim yaklaşımı gözden geçirilir. Öğrenim çıktılarının, eğitim yaklaşımına göre akademik takvimdeki derslere dağılımı ile aynı eğitim yaklaşımına sahip standart müfredatın akademik takvimdeki derslere dağılışı karşılaştırılır. Öğrenim çıktılarının standardizasyonundan sonra eğitim yöntemlerinin ve hedeflere ait soruların değerlendirmesi yapılır. Programın düzenlenmesine ilişkin rapor koordinatörlere sunulur ve karşılıklı mutabakat ile teslim edilir.

 


 

5. Eğitim Kaynakları Yönetimi:

 

KEYPS eğitim kaynaklarının planlanmasında ve yönetilmesinde danışmanlık sağlar. Eğitim kaynaklarının geliştirilmesi ve takip edilmesine destek sağlar. Kurumun eğitim yöntemlerinin belirlenmiş olması şartına bağlı olarak zaman, mekân, materyal, donanım ve eğitici özellikleri dikkate alınarak, hangi özelliklerin daha maliyet etkili olduğu belirlenir. Maliyet etkili kaynak listesi özellikleri ile raporlanır. Bir eğitim yılı sonunda tahmini maliyetler ile gerçekleşen maliyetler hesaplanır ve kurumun optimum maliyet için kaynak listesi oluşturulur.

 


 

6. Akreditasyon Danışmanlığı:

 

KEYPS kurumun akreditasyon başvurusuna yönelik danışmanlık sağlar ve tüm akreditasyon sürecini takip ederek sürekli kalite geliştirme döngüsünün yönetimine destek olur. Öz değerlendirme süreci ile başlar, bu süreçte akreditasyon alınacak otoritenin standartları göz önüne alınarak kurumun durum tespiti yapılır. Durum tespiti belgeleri ile raporlanır ve standartlara uygun gelişim planları yapılarak raporlanır. Yöneticinin karar ve inisiyatifi doğrultusunda başvuru yapılır. Raporun verilmesinden sonra standartlardan sapan noktalar için yapılan plan uygulamaya konur. Bu planın raporda belirtilen süre ve şekilde sürdürülmesine azami uyum sağlanır. Akreditasyon sürecinin eğitim kurumundaki hemen herkes tarafından algılanması ve katılımın sağlanması için gerekli etkinlikler düzenlenir. Ziyaret sürecindeki etkinliklerin planlanması ve ön hazırlıkların yapılması sağlanır. Ziyaret sürecinde yapılacak görüşmeler, gözlemler için hazırlık yapılır. Ziyaret sonrasında standartlardan sapan noktaların bir sonraki ziyarete kadar giderilmesi için plan yapılır. Sürekli kalite geliştirme sürecine girildikten sonra “eğitim kalite biriminin” oluşturulması sağlanır.

 


 

7. Akademik Danışmanlık Takibi:

 

KEYPS kurumda sürdürülen akademik danışmanlık hizmetine destek verir ve ek olarak kariyer danışmanlığı sağlar. Akademik Danışmanlık koordinasyonunda oluşan üç temel başlıktan kariyer danışmanlığı süreci ve akademik danışmanlık uygulama süreci bu hizmetin asıl bileşenlerini oluşturur. Kariyer danışmanlığı için her yıl öğrencilere kariyer belirleme anketi uygulanır. Öğrencilerin bu anket sonunda elde ettikleri sonuçlara göre çeşitli gözlem olasılıkları hazırlanır ve akademik danışman süreç hakkında bilgilendirilir.