Eğitim

Eğitim Hizmetlerimiz

KEYPS eğitimlerinin hedef kitlesi öncelikli olarak eğitim kurumlarında bulunan eğiticilerdir. Bunun dışında eğitim kurumlarının yöneticileri ve idari personeline yönelik eğitimler ve eğiticileridir.


 

1. Eğitim Formasyonu Eğitimi:

KEYPS kurum eğiticileri tarafından doğru amaç ve hedef yazılmasına, eğitim yöntemlerinin doğru ve etkili şekilde uygulanmasına, nesnel ve geçerli ölçme değerlendirme yapılabilmesine yönelik eğitimler verir. Eğitim formasyonu eğitimi, eğiticilerin bir müfredatı tasarlayabilmelerine, eğitim terminolojileri ve güncel eğitim yaklaşımlarına hakim olmalarına, nesnel ve geçerli soru ve sınav hazırlayabilmelerine ve temel eğitim yöntemlerini doğru ve etkili şekilde kullanmalarına yönelik bir kapsama sahiptir. Bu kurs üç temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

 • Müfredat Geliştirme Kursu: Müfredat Geliştirme Programı’nın amacı; müfredat geliştirme sürecinde tüm öğretim üyeleri ile “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarını” ve UTEAK öz değerlendirme raporunu göz önüne alarak, çıktı odaklı ve öğrenci merkezli müfredat hazırlığında kullanılacak olan araçların kullanımını paylaşmaktır. Programda çıktı odaklı, entegre ve spiral bir müfredat, sistematik ve kapsam geçerliliği olan bir ölçme değerlendirme ve program değerlendirme araçlarının hazırlanması konularında bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.
 • Eğitim Yöntemleri Kursu: Amacı; yükseköğrenimde, lisans eğitimi kapsamında müfredat hazırlığı ve eğitim aktivitelerinin eğitim ilkelerine göre hazırlanarak eğitim programlarının etkililiğini yükseltmek ve eğitim yaşamı içinde bulunan tüm tarafların kaynaklarını daha etkili kullanımını sağlamak amacıyla eğitici formasyonuna katkıda bulunmaktır.
 • Ölçme Değerlendirme Kursu: Amaçları; yükseköğrenimde, lisans eğitimi kapsamında ölçme değerlendirmenin katılımcı ve program kısımlarının tasarlanma şekilleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak, eğiticilerin kapsam ve yapı geçerliliğine sahip olan nesnel ölçütlere sahip biçimlendirme (formatif) ve karar (summatif) sınav hazırlamalarına destek olmak, eğiticilerin, hedeflerin ve performansların düzeylerine uygun sınav soruları hazırlamaları amacıyla tıp eğitiminde kullanılan her tür soru tipi hazırlama konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak ve soru bankası kavramına ve soru bankası fonksiyonlara aşina olmalarını sağlamaktır. Bu kursun sonunda katılımcıların bir sınavın geçerlilik, güvenilirlik ve nesnelliğinin olmazsa olmaz olduğu konusunda net bir iç görü kazanmaları hedeflenmektedir.

 


 

2. Eğitici Eğitimi:

KEYPS, kurum eğiticilerinden bir bölümüne kurum içindeki “eğitim formasyonu eğitimlerinin” kendi kaynakları ile sürdürülebilmesi amacıyla eğitici eğitimi verir. Bu eğitimin amaçları;

 • Eğiticilerin, Tıpta Uzmanlık Eğitimi kapsamında hazırlanan veya hazırlanacak müfredatlarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi süreci hakkında bilgi sahibi olmaları ve deneyim kazanmaları,
 • Uzmanlık eğitiminde kullanılan eğitim yöntemlerinin standart kullanılma biçimlerini fark ederek halen kullandıkları veya kullanmadıkları bu yöntemleri etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Uzmanlık eğitiminin ölçme araçlarını ve değerlendirme yöntemlerinin standart kullanım şekillerine göre kullanarak nesnel ve geçerli sınav yöntemlerini tercih etmelerini sağlamak,
 • Uzmanlık eğitimi süresince kullanılabilecek olan teorik, performansa dayalı ve iş başı sınavlarına (MiniCEX , DOPs, MSF, TO, CbD vs) aşina olmalarını sağlamak ve bu sınavların uygulanmaları konusunda deneyim kazanmalarına destek olmak,
 • Uzmanlık eğitiminin önemli bir bileşeni olan portfolyo kavramı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kullanımına gönüllü olmalarını sağlamaktır.

Bu program eğitimi kapsamında, eğiticilere müfredat hazırlama konusunda, eğitim yöntemlerinden özellikle yönlendiricilik, yetiştiricilik, klinik eğiticilik konularında deneyim paylaşma ve refleksiyon yapma olanağı sunulmaktadır. Ölçme değerlendirme konusunda eğiticilerin genel olarak sınav nesnelliği konusunda bilgi edinmeleri, işbaşı sınavları, asistan karneleri ve portfolyo kullanımı konusunda deneyim kazanmalarına yönelik eğitim etkinlikleri içermektedir.

 


 

3. Akademik Danışmanlık Eğitimi:

KEYPS öğrencilerin kurumdan faydalanma düzeylerini ve uyumlarını en yüksek düzeye taşımak, kurum ve öğrencileri yüksek bir başarı düzeyine eriştirmek amacıyla akademik danışmanlık eğitimi verir. Bu eğitimin amacı eğiticilerin akademik danışmanlık sürecindeki teknik bileşenleri tanımaları, bu bileşenleri kullanma konusunda deneyim kazanmaları, öğrenci ile girilen iletişim sürecinde danışmanlık yaklaşımını kullanmaları ve akademik danışmanlık yapmaya gönüllü olmalarıdır.

 


 

4. İletişim Eğitimi:

KEYPS kurumun gereksinim duyduğu hedef kitleye yönelik olarak ve eğitim ortamının etkinliğini yükseltmek amacıyla iletişim eğitimi verir. Uzmanlık öğrencilerine yönelik iletişim eğitimleri üç ayrı başlıkta verilmektedir. Bu bölümler;

 • Temel İletişim Kursu: Amacı; eğitim ortamında paydaş olarak yer alan tüm personelin olumlu bir iletişim zemini oluşturmalarına destek sağlamaktır. Programın diğer çıktıları iletişim kavramı, dinleme, algı, benlik, sosyal güçler, soru sorma, ben dili ve beden dili gibi kavramların iletişime etkisinin algılanması ve iletişim sürecine karşı olumlu bir tutum kazanılmasını sağlamaktır.
 • Hasta Hekim İletişimi Kursu: Amacı; hekimlerin hastaları ile kurdukları temasta klinik anlamda iletişimin, veri toplama, hastayı tanı ve tedavi sürecine dahil etme konusundaki avantajlarından yararlanarak daha verimli bir klinik uygulama yapabilmelerini sağlamak, hastaların ve hekimlerin daha huzurlu ve mutlu bir klinik ortam içinde iletişim kurabilmelerine destek olmaktır.
 • Özel Durumlarda Hasta Hekim İletişimi Kursu: Amacı; hekimlerin hastaları ile kurdukları temasta klinik anlamda iletişimin veri toplama, hastayı tanı ve tedavi sürecine dahil etme konusundaki avantajlarından yararlanarak daha verimli bir klinik uygulama yapabilmelerini sağlamak, hastaların ve hekimlerin daha huzurlu ve mutlu bir klinik ortam içinde iletişim kurabilmelerine destek olmaktır.

 


 

5. Motivasyonel Görüşme Eğitimi:

KEYPS eğiticilere ve öğrencilere yönelik olarak hekimlerin ve eğiticilerin sahip olması gereken bir iletişim becerisi olan motivasyonel görüşme eğitimi vermektedir. Motivasyonel Görüşme Kursunun amacı; hekimlerin davranış değişikliği gereken hasta görüşmelerinde hastanın içinde bulunduğu durumu fark etmesini sağlamalarına, davranış gösterme kararı almalarını sağlamalarına ve davranışı sürdürmelerini sağlamalarına destek olmaktır.

 


 

6. Stratejik Planlama Eğitimi:

KEYPS eğiticilere ve yöneticilere yönelik olarak stratejik planlama ve stratejik yönetim eğitimi vermekte ve bu konuda yetiştiricilik yapmaktadır.

 


 

7. Simüle/Standardize Hasta Eğitimi:

KEYPS eğitimde ve ölçme değerlendirmede eğitime destek verecek olan kişilerin simüle veya standardize hasta olarak görev alabilmelerine yönelik eğitim verir.