Yazılım

Yazılım Hizmetlerimiz

KEYPS kolay kullanılan, sürekli gelişen ve güncellenen, yüksek korumaya sahip ve internet tabanlı bir yazılımdır.

KEYPS İnnova toplam 10 adet modülden oluşur. “Kurum Tanımlama” KEYPS’in temel modülüdür ve diğer modüller kurumların gereksinimlerine göre eklenmektedir.

 


 

1. Kurum Tanımlama Modülü:

Bu modül, bir kurumda bulunan tüm bileşenlerin tanımlanmasını sağlar. Zaman, mekan, donanım, materyal, eğitici, idari personel, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve organizasyon şeması kurumun tanımlanmasında kaydedilen bileşenlerdir. Bologna sürecine raporlama yapılmasına izin verir.

 


 

2. Stratejik Planlama Modülünün Fonksiyonları:

Bu modül, stratejik planda yer alan tüm iç ve dış paydaşların tanımlamalarını, koordinasyon kurulunun çalışma düzenini, kurumun misyon ve vizyonunu, tüm GZFT süreçlerini, faaliyet alanlarının amaç ve hedeflerini, hedef sorumlularının eylemleri, hedef eylem süreçlerinin desteğini ve takibini sağlar.

 


 

3. Amaç ve Hedefler Modülünün Fonksiyonları:

Bu modül, kurumun misyonuna ve vizyonuna uygun olarak eğitimin son çıktılarından başlayarak eğitim içeriğinin planlanmasını, kazanımların yazılmasını ve içerikle ilişkilendirilmesini sağlar.

Kapsamı ve Fonksiyonları:

a. Yetkinlik ve Görev Listesinin oluşturulması ( İş tanımı ve analizi, Eğitim gereksinimi tanımlanması)

b. Genel Yetkinliklerin ve Belirtke Tablolarının Oluşturulması

c. Beceriye Dayalı Görevlerin Kılavuzlarının ve Belirtke Tablolarının Oluşturulması ( Motor Beceriler, Entelektüel Beceriler, İletişim Becerileri )

d. Klinik Uygulama Görevlerinin ve Belirtke Tablolarının Oluşturulması

e. Müfredat Entegrasyonunun Oluşturulması

f. Yıllık Programın Oluşturulması

 


 

4. Eğitim Modülü:

Bu modül, eğitim içeriğinin seçilen yönteme uygun olarak eğitim etkinliği sırasında kullanılmasını, kullanılan bölümün hangi süre ile kullanıldığını, anlık eğitici notlarını ve öğrenci geribildirimlerinin oluşturulmasını sağlar.

 


 

5. Eğitim Kaynakları Yönetimi Modülü:

Kurumun eğitim için kullandığı kaynakların ölçülmesinde her kaynağın kullanım özelliklerini takip eder. Eğitici, mekan, donanım, materyal ve zaman kaynaklarının kendilerine has özellikleri ile kaynağın birim maliyetini ve etkililiğinin takip edilmesini sağlar.

 


 

6. İnsan Kaynakları Modülü:

Bu modül kurumda eğitim ortamına etki eden tüm personelin yönetimsel takibini sağlar.

 


 

7. Öğrenci İşleri Modülü:

Bu modül öğrencilerin kayıttan mezuniyete kadar geçen sürede tüm idari ve mali kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 


 

8. Akademik Danışmanlık Modülü:

Bu modül öğrenci ile akademik danışman arasındaki iletişimin düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve takibini sağlar.

 


 

9. Ölçme Değerlendirme Modülü:

Bu modül ölçme değerlendirmenin sadece elektronik ortam üzerinden yapılabilmesini, bir soru bankası oluşturulmasını, ölçme değerlendirmede çoklu yöntem kullanılmasını, ölçme değerlendirmenin eğitime yönelik kullanılmasını, biçimlendirme ve karar sınavlarının yapılmasını sağlar. Sınav maliyetlerini azaltır, sınav etkinliğini arttırır, sınav hazırlığını kolaylaştırır. Sınavların kapsam ve yapı geçerliklerini arttırır.

Kapsamı ve Fonksiyonları:

1. Ölçme Özellikleri

 • Bilginin Ölçülmesi,
 • Becerinin Ölçülmesi,
 • Tutumların Ölçülmesi,
 • Yeterliklerin Ölçülmesi,

 

2. Hesaplama Özellikleri

 • Başarı Puanı Hesaplama,
 • Zorluk Endeksi Hesaplama,
 • Ayırıcılık Endeksi Hesaplama,

 

3. Raporlama Özellikleri

 • Karne Oluşturma,
 • Portfolyo Oluşturma,

 

4. Soru Hazırlama

 • Sorunun hedefle ilişkili hazırlanması,
 • Sorunun yeterlikle ilişkili hazırlanması,
 • Soruların gözlemlenebilmesi düzenlenebilmesi,
 • Soru tiplerine göre istatistik alınması,

 

5. Sınav Hazırlama

 • Sadece elektronik sınav hazırlayabilme
 • Elektronik sınavı kağıt kopyaya dönüştürebilme
 • Zaman göre sınav hazırlama
 • Konuya göre sınav hazırlama

 

6. Sınav Değerlendirme

7. Sınav Güvenliği

 

Bileşenleri:

1. Soru Bankası Yazılımı

 • Zorluk indeksi hesabı fonksiyonu
 • Ayırıcılık indeksi hesabı fonksiyonu
 • Kapsam geçerliliği raporlaması fonksiyonu
 • İç tutarlılık raporlaması fonksiyonu
 • Öğrenci geribildirim fonksiyonu
 • Eğiticiye otomatik raporlama fonksiyonu
 • Soru girişi fonksiyonu

 

2. Sınav Hazırlama ve Uygulama Yazılımı

 • Soru bankasından uygulanan eğitim periyoduna göre soru çekme fonksiyonu
 • Soru bankasından konuya göre soru çekme fonksiyonu
 • Maksimum sınav güvenliği fonksiyonu
 • Formatif sınav uygulama fonksiyonu
 • Summatif sınav uygulama fonksiyonu
 • Çoklu Ölçme Değerlendirme Fonksiyonu
 • Çoktan seçmeli soru hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Eşleştirmeli soru hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Kısa cevaplı (boşluk doldurma) soru hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Yapılandırılmış açık uçlu (klasik) soru hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Çoklu seçmeli (CORE) soru hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Simüle Klinik Performans Sınavı (OSCE) sorusu hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği
 • Klinik işbaşı sınavı sorusu (ICE) hazırlayabilme ve uygulayabilme özelliği

 

3. Puan Hesaplama ve Raporlama Yazılımı

 • Başarı puanı hesabı
 • Zorluk İndeksi Hesabı
 • Ayırıcılık İndeksi Hesabı

 


 

10. Program Değerlendirme Modülü:Bu modül eğitim sürecinin her yıl yeniden değerlendirmesi amacıyla veri toplar, raporlama yapar ve değişiklik önerisi sağlar.